Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2014

dlove
Nigdy nie lekceważ kobiety, która kocha - odparła. - Niezależnie, ile ma lat. Albo ilu nie ma - zaśmiała się. - Mam nadzieję, że wybaczysz mi, ale... trochę mnie uspokaja myśl, że czasem nawet plany bogów się plączą, kiedy zakochana dziewczyna wkracza do akcji.
— Wolfgang Hohlbein
4692 b683
dlove
9610 f00a
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
dlove
9622 8162
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
dlove
9631 2bdd 500
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
dlove
9648 131b
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
dlove
4499 c667
Reposted fromnexxt nexxt vialubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz
dlove
fitness ♥
dlove
8749 05c6 500
(1) Tumblr
img: embedded image
dlove
7393 ef91
8386 4fa7
dlove
6417 910e
dlove
dlove
Zawsze pomaga, gdy mnie przytulasz.
1505 b70f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl